Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je Petr Dočkal, se sídlem Krnovská 47, 746 01 Opava, IČ: 48831697, DIČ: CZ6907135466

2) Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování: Petr Dočkal – DDkámen, Bruntálská 11, 747 07 Opava – Jaktař

E-mail: ddkamen@seznam.cz

Telefon: 736 40 60 03

3) Zpracování je prováděno správcem nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání služeb vaše soukromí chráněno. Správce podnikl technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Správce svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi mohla být uzavřena smlouva. Vaše osobní údaje vyžadujeme právě pouze pro naše potřeby (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Zpracováváme zejména vaše následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, Adresu, E-mailovou adresu,Telefon, IČ a DIČ (u podnikající FO)

3) Zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje zpracovává i za účelem jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste nám udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracováváme vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení apod.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na naší adresu či e-mailem.

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

dodavatelé externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),

provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb,

v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, naši advokáti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,

osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,

orgány veřejné správy,

případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době nevyužíváme.

2) nemáme v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů – vyžádat si u nás přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování – odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů – v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (čl. III odst. 2) vznést námitku – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Petr Dočkal – DDkámen