Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží obkladů svislých a vodorovných, dlažeb, plotového systémů – Unikoše, doplňového zboží z přírodního a umělého kamene mezi prodávajícím Pert Dočkal – DDkámen a jeho zákazníky. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (u fyzické osoby) a Obchodního zákoníku (u právnické osoby), ve znění pozdějších předpisů, a tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezuji a upřesňuji práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr DočkalDDkámen, se sídlem Krnovská 47, 746 01 Opava, IČ 48831697, DIČ CZ6907135466, e-mail: ddkamen@seznam.cz, web.: ddkamen.eu a kupujícího (zákazníka).

2. Cena zboží, objednávka zboží

2.1 Seznam zboží na stránkách www.ddkamen.eu je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena emailem po zaslání nezávazné objednávky odběratele. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny se můžou po dobu účinnosti obchodních podmínek měnit. Pokud není stanoveno jinak, prodávající si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.

2.2 K objednání zákazník vybere zboží, ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Řádně vyplní nezávaznou objednávku a objednávku odešle. Odeslaná nezávazná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Prodávající nezávaznou objednávku obdrží a na základě obdržené nezávazné objednávky zákazníkovi vypočte celkovou cenu vč. dopravy a dostupnosti zboží. Poté bude zákazníkovi odeslána kalkulace, kterou v případě zájmu zákazník potvrdí prodávajícímu. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3 Veškerý sotriment který je umístěn v internetovém obchodě má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1 Smlouva o koupi věci nabízené prodávajícím je uzavřena okamžikem, kdy zákazník potvrdí zaslanou kalkulaci dodavatele, kde je uvedený přesný název – typ výrobku, objednávané množství, celková cena vč. dopravy a dostupnost zboží. Kupující odsouhlasením kalkulace stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání nezávazné objednávky, v případě osobního odběru pak prodejna či sklad prodávajícího, podle toho, jaký způsob dopravy kupující při objednávce zvolil.

3.3  Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky uhrazení kupní ceny a ceny přepravy zboží.

3.4 Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3.5Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

3.6 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Platební podmínky a dodání zboží

4.1 Není-li smluveno jinak, jsou ceny zboží uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží ve skladu prodávajícího.

4.2 V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.3.1 hotově při převzetí zboží;

4.3.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo 1504734010/3030, vedený u AIRBANK. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;

4.3.3 v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury s tím, že splatnost kupní ceny je stanovena ve faktuře.

4.4 Není-li smluveno jinak, při rozmístění objednávky na zakázkové zboží nebo standardní zboží běžné nebo v atypickém provedení prodávající má právo požádat kupujícího o úhradu zálohy ve výši 50% z celkové výše objednávky před zahájením výroby zakázkového, objednáním běžného zboží nebo výroby atypického zboží. V případě, že kupující se rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, záloha kupujícímu vrácena nebude.

4.5 Zálohová platba je uhrazena kupujícím hotově nebo bankovním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury, která je vystavena prodávajícím po obdržení objednávky.

4.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.7 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

4.8 Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

4.9 Volba způsobu dodání se provádí během nezávazné objednávky.

4.10 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v kalkulaci kupujícího a v potvrzení kalkulace prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.11 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.12 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.13 Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

4.14 Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situaci nebo pochybení spediční služby.

4.15 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.

4.16 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Cena přepravy zboží

5.1 Cena dopravy zakoupeného zboží vám bude upřesněna po odeslání objednávkového formuláře.

5.2  Dopravu zajišťujeme externím dopravcem na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle váhy a objemnosti objednaného zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího a pro zakázkové zboží), je-li v originálním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 – 30 % dle stavu poškození obalu. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem, a to do 14 dnů ode dne doručení prodávajícímu vrácené objednávky. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

6.1.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.1.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.

6.1.3Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

6.1.4 Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený prodávajícímu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu a je zaslán poštou nebo e-mailem.

6.1.5Kupující musí uhradit náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží ke kupujícímu a náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží zpět do skladu prodávajícího.

6.2 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.4 Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neotevřené, nepřeskládané, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5 Nárok na vrácení zboží zaniká:

6.5.1 Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.

6.5.2 Není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené.

6.5.3 Není-li zboží kompletní.

6.5.4 Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.

6.5.5 Jedná – li se o zakázkové zboží.

6.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění, záruka

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.1.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

7.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

7.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží poškozeného a prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.2 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe.

7.3 Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

7.4 Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

7.5 Záruka se nevztahuje:

7.5.1 na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

7.5.2 na odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků.

7.5.3 na rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek, které jsou uvedené u výrobků.

7.5.4 na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

7.6 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci

8. Reklamace

8.1 V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace. Zboží lze reklamovat písemně na adrese ddkamen@seznam.cz , nebo osobně v sídle prodávajícího.

8.2 V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, nebo li zboží má zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

8.3 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je sídlo prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

8.4 Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

8.5 Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

9. Informace prodávajícího související s prodejem zboží

9.1 V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

9.2 Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

9.3 Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

10. Právo zpětného prodeje

10.1 Ve výjimečných případech může prodávající s kupujícím uzavřít písemnou dohodu, kterou dojde k prodeji zboží zpět prodávajícímu (vrácení zboží) nad rámec stanovených v odstavci 6.1 14 dnů.

10.2 Dohodu lze uzavřít pouze ohledně zboží v bezvadném stavu a v originálním balení. K převzetí zboží zpět prodávajícím může dojít pouze ve skladech prodávajícího. Dohodu nelze uzavřít zejména ohledně zboží v otevřených nebo poškozených balení, ohledně speciálních výrobků a speciálních barevných odstínů, jakož i zboží, které již není v nabídce prodávajícího, nebo zakázkového zboží.

10.3 V případě zpětného prodeje bude kupujícímu vráceno pouze 50% z nákupní ceny výrobku.

11. Řešení sporů

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

12.2 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoník

12.4 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

12.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 23.4.2019